Prowadzenie ksiąg rachunkowych w mieście Warszawa

Jako profesjonalne biuro księgowe specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych osób fizycznych oraz spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. Swoją ofertę adresujemy przede wszystkim do małych oraz średnich firm funkcjonujących na terenie miasta Warszawy oraz okolic. W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy między innymi sporządzanie deklaracji podatkowych od osób prawnych i fizycznych, sporządzanie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, przygotowywanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, a także dokonywanie raportów finansowych i analiz dotyczących rozliczeń z budżetem. Nasi eksperci zajmują się również sporządzeniem rocznych sprawozdań oraz przygotowywaniem dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego. Zajmujemy się zarówno prowadzeniem ksiąg rachunkowych (pełną księgowością), jak i przygotowywaniem podatkowych książek przychodów i rozchodów.

Monitoring płatności i archiwizacja dokumentów

Poza sporządzaniem rachunków zysków i strat oraz przygotowywaniem deklaracji podatkowych, wszystkim naszym klientom oferujemy także usługi związane z monitoringiem płatności oraz archiwizacją dokumentów w siedzibie firmy. Nasi pracownicy będą czuwać nad bieżącą aktualizacją sald rozrachunkowych z kontrahentami, a w razie ewentualnej potrzeby przygotują stosowne wezwanie do zapłaty lub pomogą polubownie wyegzekwować należności. Wszystkie usługi świadczone w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych są udzielane w oparciu o aktualne przepisy ustawy o rachunkowości oraz zasady podatkowe.